KVKK

Aydınlatma Metni

Valens İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; gizliliğinize saygı duyulmakta ve sizlere ait kişisel verilerin güvenliğine azami önem vermekteyiz.

Kişisel verileriniz Şirket tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, kişisel verilerin korunması için her türlü teknik ve idari tedbiri aldığımızı bildirmekle beraber bu hususta sizleri de bilgilendirmek isteriz.

Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ya uygun şekilde, hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebilecek, yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Bu kapsamda, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizleri aydınlatmak istiyoruz. Bilgilendirmemizde, kavramların tanımı, verilerin hangi amaç için işleneceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamadaki hukuki neden ve toplama yöntemi ile kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

1.Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini, ifade eder.

 1. İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Valens İlaç tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenebilecektir:

Şirketimize ait https://valensilac.com adresindeki web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan bilgi girişi yapılmak suretiyle paylaşılabilecek iletişim verileri, bilgi girişi yapmış olduğunuz iletişim, şikâyet, bilgilendirme vb. formlar aracılığıyla beklediğiniz faydanın gerçekleştirilebilmesi, şikayet bildirimi iletilebilmesi ve geri dönüşünün yapılabilmesi ile bu konularda tarafınızla iletişim kurulabilmesi ve kanunen zorunlu tutulan loglama amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Web Sitemiz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, talep ve şikayetleriniz ve lokasyon veriniz KVKK m.5/1 uyarınca ve özel nitelikli kişisel verileriniz ise KVKK m.6/2 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde işlenmektedir. Ancak, kişisel verilerinizi, bize hizmet sunabilmeleri için KVKK m.8/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde Valens ilacın bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığı ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarabiliriz. Örneğin, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz (i) işimizi desteklemek üzere kullandığımız yüklenicilerle (ör., hizmetlerin yerine getirilmesi desteği, teknik destek, teslimat hizmetleri desteği verenler ve finansman kuruluşları), (ii) bu sitenin, bu bilgilerin alakalı olduğu kısmının satışı, devri veya bir başka şekilde devredilmesi ile bağlantılı olarak veya (iii) yasalar, mahkeme emirleri ya da devlet düzenlemeleri nedeniyle paylaşılabilir.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı olduğu durumlarla ilgili olarak söz konusu mevzuat kapsamında kişisel verileri toplayabilir. Aynı zamanda Şirket, yürürlükteki yasaların ihlal edildiğini fark eder veya kamu düzenini bozmaya ya da suç işlemeye yönelik veya ahlaki değerlere aykırı birtakım faaliyetlerden şüphe ederse, ilgili yargı makamlarıyla ve/veya idari makamlar ile derhal iletişime geçebilir ve söz konusu makamların bu tür davranışları soruşturmak için isteyebilecekleri bilgileri ve kişisel bilgileri kendilerine ifşa edebilir.

Yukarıda bahsedilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; Yukarıda belirtilen kanun maddelerinin kapsamında, kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,

 • Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; 2. maddede sıralanan amaçlarla; KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Şirket içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; hizmet bağlantılarımız, alt yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, yönetim yetkilileri ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz;

Şirket adına veri işleyen gerçek kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, kanundan ve yönetim planından kaynaklanan görevler ve yükümlüklerinin yerine getirilmesi ve hukuki sorumluluklarımızı yerine getirmek amacıyla toplanmaktadır. Bu amaç ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süreler uyarınca saklanacak olup süreye ilişkin mevzuatta düzenleme olmaması halinde veri işlendiği zaman yürütülen faaliyetin amacının gerçekleşmesi için gereken süre kadar işlenecek daha sonra yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan Tedbirler:

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, gerekli tüm fiziki, idari ve teknolojik tedbirler alınmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.

 1. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz islenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Başvuru
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın info@valensilac.com şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
 • Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren bu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerektiğini önemine binaen hatırlatırız.
 • Şirket, başvuruların değerlendirilmesi sırasında öncelikle talepte bulunan kişinin gerçek hak sahibi olup olmadığını tespit etmektedir. Şirket tarafından başvurulara yanıtlar, yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilmektedir.

Bize iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde ve/veya bilgilerde, aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin olmanızı rica ederiz.

 • Irk,
 • Etnik köken,
 • Siyasi düşünce,
 • Felsefi inanç,
 • Din, mezhep veya diğer inançlar,
 • Kılık ve kıyafet,
 • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,
 • Sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,
 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler
 • Biyometrik ve genetik veriler